dnes je 15.7.2024

Praktické informácie - Poplatky

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

V. ČASŤ

STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia
o zmene územného rozhodnutia

 1. pre fyzickú osobu ..... 40 eur
 2. pre právnickú osobu ..... 100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ..... 20 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby
s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie,
ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok
za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.


Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením
(za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie

 1. na stavbu rodinného domu ..... 50 eur
 2. na stavbu bytového domu ..... 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2..... 25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 35 eur
 2. bytových domov ..... 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 50 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 50 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 50 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 50 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 50 eur


f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ..... 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane ..... 100 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 200 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 400 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 600 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 800 eur

nad 10 000 000 eur ..... 1 000 eur


h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ..... 50 eur

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .......... 60 eur

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 150 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty
uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 1. právnickú osobu ..... 100 eur
 2. fyzickú osobu ..... 30 eur

b) Žiadosť o zmenu doby trvania

 1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ........... 60 eur
 2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 150 eur

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....

 1. právnickú osobu ..... 50 eur
 2. fyzickú osobu ..... 20 eur

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ........... 30 eur

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 1. právnickú osobu ..... 30 eur
 2. fyzickú osobu ..... 10 eur


f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ..... 80 eur

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby ..... 10 eur

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ..... 30 eur

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..... 10 eur


Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.


Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby .....
trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60


Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 ..... 30 eur
 2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
  • právnickú osobu ..... 50 eur
  • fyzickú osobu ..... 20 eur
 3. terénnych úprav pre
  • právnickú osobu ..... 100 eur
  • fyzickú osobu ..... 20 eur


b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ..... 100 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ..... 20 eur

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.


Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 1. rodinný dom ..... 35 eur
 2. bytový dom ..... 120 eur


b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ..... 25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 25 eur
 2. bytových domov ..... 50 eur


d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 20 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 20 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 20 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 20 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 20 eur


e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 30 eur


f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ..... 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane ..... 60 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 120 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 250 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 400 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 530 eur

nad 10 000 000 eur ..... 660 eur


h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné
objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady
podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

Položka 62b

a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu 18a) ..... 6,50 eura

b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti a vykonanie pamiatkového výskumu 18a) ..... 9,50 eura

c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí 18a) ..... 9,50 eura

d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy 18a) ..... 6,50 eura

e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území 18a) ..... 16,50 eura

18a) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Poznámka
Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
 

 
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon s účinnosťou od 31.3.2024

Tému podcastu predstavuje Novela zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon s účinnosťou od 31.3.2024. Primárny podnet predmetnej novelizácie spoč...

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Stavebný zákon a vydávanie súpisných čísiel k nehnuteľnostiam v roku 2024

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 26.7.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zákon o výstavbe - Postup pri povoľovaní stavby: § 35 - § 46

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 16.8.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.